Vízia, poslanie a hodnoty

Rešpektujúci prístup

Rešpektujeme seba, ostatných a naše okolie. Uplatňujeme partnerský prístup, ktorý podporuje osobnosť dieťaťa, a zároveň odmietame mocenské a direktívne metódy.

Sloboda a zodpovednosť

Snažíme sa učiť deti slobodne sa rozhodovať a zároveň preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

Individuálny prístup

Radi by sme podporovali každé dieťa v raste vlastným tempom a rozvíjaní svojich talentov, zohľadňujúc senzitívne fázy dieťaťa.

Kritické myslenie

Chceme vytvárať priestor pre otázky, slobodnú diskusiu, spochybňovanie a vlastné skúmanie. Klásť otvorené otázky namiesto holých faktov. Predkladáme informácie v širších súvislostiach a prepájame predmety a pojmy.

Vedomosti

Chceme umožňiť deťom prakticky získavať nové poznatky a podporiť ich vlastnú aktivitu a zvedavosť. Viesť deti k aktívnemu občianstvu a vytvárať priestor na pravidelné exkurzie a výlety.

Image by pikisuperstar

Príroda

Chceli by sme budovať pozitívny postoj k prírode, pričom človeka vnímame ako jej súčasť. Poskytujeme podnety a aktivity z oblasti prírody, a ak to bude možné, pestovať si bylinky a zeleninu.

Podnetné pripravené prostredie

Poskytujeme deťom širokú škálu pomôcok z rôznorodých oblastí, ako sú rozvoj zmyslov, jazyka, matematiky, prírody, laboratórium na skúmanie, hudobná a výtvarná výchova, tvorivé materiály a ďalšie.

Image by prostooleh

Komunita

Školu tvorí komunita detí, učiteľa a rodičov, ktorí sa spoločne podieľajú na jej chode. Deti si po sebe umývajú riad a pomáhajú pri upratovaní priestoru, zatiaľ čo rodičia sa podieľajú na školskom živote podľa svojich možností (napr. brigáda, pečenie koláčov, vedenie krúžkov, účasť na výletoch atď.).

Image by rawpixel.com

Image by Freepik

Motivácia pre založenie školy

Pár rodín, ktoré sme začali iniciatívu založenia školy má rôzne motívy. Zhodneme sa na týchto bodoch.
Cítime, že školy v okolí poskytujú obmedzené možnosti a jednoliaty prístup k vzdelávaniu a tak to chceme skúsiť inak

  • Naším cieľom je dať deťom príležitosť pracovať v menšej skupine s deťmi rôzneho veku. (Preto začíname budovať zmiešaný kolektív od predškolákov až prvákov.)
  • Spolupráca a spoločný rast budú kľúčovými hodnotami, ktoré nahrádzajú nežiaduce súťaženie, aby sa deti vnímali ako jedineční jednotlivci, ktorí rešpektujú svoje vlastné tempo učenia a talent, namiesto toho, aby sa porovnávali s ostatnými.
  • Naším snom je vytvoriť prostredie, kde dieťa nebude pracovať pod tlakom známok, ale bude motivované svojím záujmom a zvedavosťou.
  • Deti budú mať príležitosť rozhodovať o svojom dni a činnostiach, čo im umožní rozvíjať zodpovednosť, samostatnosť a schopnosť robiť vlastné rozhodnutia.
  • Pohyb a aktivity na čerstvom vzduchu budú integrálnou súčasťou školského programu, podporujúc zdravý životný štýl a pohybové zručnosti.
  • Podpora vlastnej sebahodnoty a sebaúcty detí bude jednou z hlavných priorít, čo im umožní rozpoznávať svoje silné stránky a zlepšovať svoje slabé.
  • Deti budú mať možnosť rozvíjať svoje kreatívne schopnosti, experimentovať a učiť sa z vlastných skúseností.
  • Škola bude podporovať budovanie silných a zdravých vzťahov medzi deťmi, čo pomôže predchádzať šikane a vytvoriť bezpečné a podporujúce prostredie pre všetkých.

História založenia školy

V septembri 2022 sa dve maminky Lenka Weiss, Ivka Javornicka spojili s myšlienkou vzdelávať svoje deti doma, ale s ambíciou vytvoriť pre ne vzdelávaciu skupinu. Uvedomujeme si, že deti potrebujú spoločnosť iných detí, aby sa mohli rozvíjať a rásť.

Keďže sme sa necítili kompetentné viesť skupinu samy a zároveň sme mali iné pracovné záväzky (jedna z nás mala dieťa do 3 rokov, druhá pracovala ako programátorka), rozhodli sme sa nájsť vhodnú sprievodkyňu alebo sprievodcu pre tieto deti. V jeseni 2022 sme oslovili viacerých ľudí, ale zatiaľ to vyzeralo neurčito.

Na začiatku roka 2023 sa nám konečne naskytla príležitosť spolupracovať s Ankou Hofericovou, ktorá zvažovala zmenu zo súčasnej pozície v Montessori škôlke na inú cestu a prijala náš návrh. Potom sme sa obrátili na školu, pod ktorú ako domáci školáci budeme patriť, a konzultovali sme so skúsenými rodičmi domácich školákov a sprievodkyňou zo skupiny Orešok v Nižnej.

V priebehu tohto obdobia sme začali plánovať oslovenie ďalších rodičov, ktorí by tiež chceli takéto vzdelávanie pre svoje deti. V februári 2023 sme usporiadali prvé verejné stretnutie, kde sme predstavili našu víziu, hodnoty a vzdelávací program.

Medzitým sme začali hľadať vhodné priestory pre našu komunitnú školu. Situácia bola neistá, ale naša snaha pokračovala. Po zániku nádeje na jedno miesto sme v apríli 2023 začali ďalšie kolo hľadania.

Ako komunitná škola, sme oddaní spolupráci s rodinami a širším spoločenstvom, aby sme vytvorili vzdelávacie prostredie, ktoré bude podporovať rast, rozvoj a šťastie našich detí.